دفتر خدمات پرستاری(مترون)

دفتر پرستاری :

 نام و نام خانوادگی: مهدیه سالاری   

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت: مدیر خدمات پرستاری
 

شرح وظایف :

 مدیر پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد :1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

2. تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت) مبتنی بر نیاز ها برای تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.

3. برنامه ریزی برای تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت عفونت و . . .)

4. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

5. نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده 

6. نظارت بر ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز

7. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز با واحد مدیریت بیمارستان و امور مالی

8. مشارکت در طرح های پژوهشی مربوط به دفتر پرستاری

9. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط برای ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

10. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

11. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .

12. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

13. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی برای  بکارگیری در واحدها

14. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز برای واحد های ذیربط

15. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری

16. رهبری و هدایت واحد های پرستاری برای تحقق اهداف سازمانی 

17. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و ...

18. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی برای ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان ( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها 

20. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه برای حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله 

21. نظارت بر تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات 

22. شرکت فعال در کمیته های درون سازمانی

23. ارائه راهکارهای بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب برای استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

24. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر گروه تحت نظارت مدیر پرستاری

 


واحدهای بیمارستان

محتوای مرتبط