كارپرداز داروئي

واحد آموزش :

 نام و نام خانوادگی: مهدي رئيسي

مدرک تحصیلی: کارشناس فوريت هاي پزشكي

سمت: مسئول كارپردازي داروئي بيمارستان
 

شرح وظایف :
واحدهای بیمارستان

محتوای مرتبط