بهبود کیفیت

 

 

 

        دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محسن سپاهی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت: مدير بهبود كيفيت و اعتبار بخشی
 

شرح وظایف :

 

   1- دارا بودن نقش محوری و تیم سازی در حوزه ارتقا کیفیت بیمارستان
   2- تعامل و هماهنگی با مسئولین ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه
   3- هماهنگی با مدیران ارشد بیمارستان در خصوص کسب خط مشی ها و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک
   4- هماهنگی در تدوین بیانیه های سازمان شامل چشم انداز،ماموریت و ارزشها
   5- هدایت و هماهنگی بین واحدها در اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی
   6- پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط
   7- کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقا کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی از طریق تعیین و پایش شاخص های مرتبط
   8- هماهنگی در اجرا و ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک سازمان در کلیه واحدها
   9- سنجش میزان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی
  10- همکاری در تدوین و پایش برنامه عملیاتی واحدها
  11- نظارت بر انجام امور کارشناسی و اجرایی در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی موجود به منظور اصلاح سیستم ها،روش ها و فرآیندهای مورد استفاده   آنان در انطباق با اهداف،ماموریت ها و وظایف محوله
  12- پیگیری جهت تطبیق امور بیمارستان با توجه به استانداردهای اعتباربخشی
  13- دریافت گزارش تجزیه و تحلیل شاخص های بیمارستان مرتبط به واحد بهبود کیفیت از واحد آمار و نظارت بر اجرای اقدامات اصلاحی
  14- شرکت در جلسات مربوط به بهبود کیفیت و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
  15- شناسایی ،تدوین و مستندسازی فرآیندهای دفتر بهبود کیفیت
  16- تهیه گزارش عملکرد دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در مقاطع زمانی مختلف
  17- ارائه گزارشات مدون به واحد بهبود کیفیت دانشگاه
  18- شرکت در راندهای ایمنی و مدیریتی


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط