بخش های بیمارستانی

 

بخش های بستری

1.     مردان

2.     زنان

3.     نوزادان

4.     اطفال

5.     زنان وزایمان

6.     NICU

7.     دیالیز

8.     اتاق عمل

9.     زایشگاه


بخش های پاراکلینیک

1.     آزمایشگاه

2.     رادیولوژی

3.     سی تی اسکن

4.     داروخانه

5.     سونوگرافی

6.     فیزیوتراپی


بخش های سرپایی

1.     اوژانس

 


محتوای مرتبط