مدیر بیمارستان

مدیر داخلی :

نام و نام خانوادگی: آقای محمد محمدی   

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

سمت: مدیر داخلی بیمارستان

 

شرح وظايف:  

 ۱-      مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري ومالي بيمارستان.

۲-      انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان.

۳-      هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان.

۴-      هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي بیمارستان

۵-      شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش،كميته هاي بيمارستاني و غيره.

۶-      تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن.

۷-      كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي وبرنامه كلي از رئيس بيمارستان.

۸-      تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان.

۹-      تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد راه حل مناسب

۱۰-   نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها.

۱۱-   ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي.

۱۲-   تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان.

۱۳-   ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان.

۱۴-   نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي.

۱۵-   شرکت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه.

۱۶-   مدیریت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان .

۱۷-   ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش.