1399/06/31
چک نهایی و آموزش کارکرد های تجهیزات پزشکی در بیمارستان ایرانمهر سراوان
چک نهایی و آموزش کارکرد های تجهیزات پزشکی در بیمارستان ایرانمهر سراوان
دکتر قاسم میری علی آباد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این مطلب که، بیمارستان ایرانمهر سراوان مجموعه متنوعی از فرایندهای مختلف سازه ای، تجهیزاتی، مدیریتی و منابع انسانی است اظهار داشت: بعد از تحویل سازه بیمارستان ایرانمهر به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مراحل تجهیز و آماده سازی این بیمارستان شروع شده است.
1399/06/31
راه اندازی آزمایشی 10 کلینیک در بیمارستان ایرانمهر سراوان
راه اندازی آزمایشی 10 کلینیک در بیمارستان ایرانمهر سراوان
1399/06/31
آزمايشگاه بیمارستان ایرانمهر سراوان با به روز ترين و دقيق ترين دستگاه ها
آزمايشگاه بیمارستان ایرانمهر سراوان با به روز ترين و دقيق ترين دستگاه ها