1401/01/14
اطلاعیه جذب پزشک عمومی
اطلاعیه جذب پزشک عمومی
اطلاعیه جذب پزشک عمومی
1401/01/04
برنامه کلینیک ایرانمهر در ایام نوروزی
برنامه کلینیک
1399/06/31
چک نهایی و آموزش کارکرد های تجهیزات پزشکی در بیمارستان ایرانمهر سراوان
چک نهایی و آموزش کارکرد های تجهیزات پزشکی در بیمارستان ایرانمهر سراوان
1399/06/31
راه اندازی آزمایشی 10 کلینیک در بیمارستان ایرانمهر سراوان
راه اندازی آزمایشی 10 کلینیک در بیمارستان ایرانمهر سراوان
1399/06/31
آزمايشگاه بیمارستان ایرانمهر سراوان با به روز ترين و دقيق ترين دستگاه ها
آزمايشگاه بیمارستان ایرانمهر سراوان با به روز ترين و دقيق ترين دستگاه ها